(มีคลิป)ทต.แม่จั๊วะ จัดแข่งกีฬาสีระหว่างหมู่บ้านสร้างความปรองดอง

ทต.แม่จั๊วะ จัดแข่งกีฬาสีระหว่างหมู่บ้านสร้างความปรองดอง ประจำปี 2567

เมืองวันที่ 25 ก.พ.67 เวลา 08:00น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานเปิด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง ประจำปี 2567

โดยนายเวียน กาศเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่จั๊วะ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ มีเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้นายกเทศมตรีตำบลแม่จั๊วะ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา สร้างเสริมความสามัคคีปรองดอง ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และศักยภาพของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้น ในงานมีการประกวดขบวนนักกีฬาและกองเชียร์ และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น กีฬาชักเย่อ ปิดตาตีปี๊บ วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งอุ้มน้ำแข็ง เป็นต้น ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการ ที่จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาาพจิตที่ดี ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น