เกษตรเชียงใหม่ ร่วม ม.แม่โจ้ นำโดรนยกระดับการผลิตลำไยแปลงใหญ่

วันที่ 25 มีนาคม2567 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการลำไยแปลงใหญ่ ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม อาจารย์นน ปิ่นเงิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ณ ห้อง VAM 201 อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล(VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเกษตรกรแปลงใหญ่เกษตรอำเภอเป้าหมายร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการลำไยแปลงใหญ่ ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเน้นต่อยอดการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ การใช้โดรน รวมถึงระเบียบข้อบังคับในการใช้รวมถึงกฎหมาย และฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรได้ใช้งานจริงในสวนลำไย โดยใช้กลุ่มแปลงใหญ่เป็นพื้นที่นำร่องใน3อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง อำเภอสารภี อำเภอพร้าว แบ่งการอบรม 3 รุ่น ๆละสำหรับในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม2567 เกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยสารภี

สำหรับเกษตรกรที่สำเร็จการอบรมไปแล้วจะสามารถนำความรู้เทคโนโลยีที่ได้ไปลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น