อบจ.แพร่ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ ตำบลนาจักร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุจากตำบลนาจักร อำเภอเมือง จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะโรคซึมเศร้า และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สื่อโซเชียลมีเดีย และลดการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โดยในวันนี้ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มาร่วมกิจกรรมและพบปะผู้สูงอายุตำบลนาจักรด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น