ทต.บ้านกลาง ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วย Smart City ผ่านเทคโนโลยีจาก Bedrock

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เปิดตัวแพลตฟอร์มขัอมูลเมือง(City Digtal Data Platform) ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เดินหน้าพัฒนาเมืองสู่อนาคตด้วย Smart
City อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยี 5 ระบบจาก Bedrock มาใช้ ยกระดับการบริการประชาชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน และบริหารจัดการเมืองอย่างโปร่งใส

นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่า “เทศบาลตำบลบ้านกลาง มุ่งมั่นพัฒนาเมือง
ให้ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทคโนโลยีจาก Bedrock ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น” 5 ระบบจาก Bedrock ที่เทศบาลตำบลบ้านกลางนำมาใช้ ประกอบด้วย

 1. แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform): รวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผล
  ข้อมูลเมือง ช่วยให้เทศบาลฯ บริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรสวัสดิการ
  การวางแผนดูแลโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
 2. ระบบรับแจ้งเหตุและจัดการปัญหาออนไลน์ (Bellme): ช่วยให้ประชาชนแจ้งเหตุ ร้องเรียน และติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์
 3. ระบบภาษีอัจฉริยะ (Smart Municipal Tax): ช่วยให้จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสะดวก ประชาชนสามารถชำระภาษีออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลภาษี และติดตามสถานะการชำระภาษีได้
 4. ระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Permit): ช่วยให้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคารได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขออนุญาต ตรวจสอบผลการอนุมัติ และสีผังเมืองได้
 5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: ช่วยให้จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และค้นหา
  ง่าย เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเอกสาร ติดตามสถานะ และตรวจสอบเอกสารได้สะดวก

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยี Bedrock มาใช้

-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของเทศบาลฯ มากขึ้น
-เทศบาลฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย เช่น รางวัลเทศบาลน่าอยู่ รางวัลเมืองอัจฉริยะ และ
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
-เทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองด้วย Smart City

ร่วมแสดงความคิดเห็น