เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการเกษตร ยกระดับการผลิตพืชผักอินทรีย์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นกิจกรรมหลักที่ยกระดับการผลิตพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม สู่การผลิตพืชผัก สมุนไพร ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายอ้ฒมาส ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับการผลิตพืชผักสมุนไพรอินทรีย์ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานอินทรีย์นานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการผลิตพืชอินทรีย์ และเพิ่มพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกัน เกิดความเข็มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลยั่งยืน โครงการอบรมครั้งนี้ มีพี่น้องเกษตรกรกว่า 200 คนทั่วทั้ง 25 อำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น