กิจกรรม “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์ เชียงใหม่”( ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567 ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสในการรับฟังนโยบายต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานร่วมกันกับทางโรงเรียน

โดยในกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดการประชุมและกล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอเรื่อง เป้าประสงค์ของผู้เรียนบนพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบ Center of excellence Mr.Fu Hong Head of CESP ได้นำเสนอเรื่อง The importance of English and Chinese language in today’s world.

นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถม ได้นำเสนอเรื่อง “วชิรวิทย์ จุดประกายการเรียนรู้ เพื่ออนาคต นโยบาย และแผนการพัฒนาผู้เรียน ให้พร้อม ในการปรับตัวสู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

นายศรราม จ่ามมาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้นำเสนอเรื่อง -การส่งเสริมเป้าหมายและความสำเร็จของนักเรียนเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายกฤษณ์ จันทะวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำเสนอการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สิทธิประโยชน์ของนักเรียนและแนวทางการประสานความร่วมมือของผู้ปกครองและโรงเรียน และการแนะนำครูประจำชั้น โดยภายหลังจากที่ได้รับฟังนโยบายจากฝ่ายบริหารแล้วผู้ปกครองยังได้มีโอกาสพบครูประจำชั้น ในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการดูแลบุตรหลานร่วมกัน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น