การอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (The Art Workshop 2024)

“กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานลายคำประยุกต์ล้านนาและลายคำล้านนาที่ปรากฏในธรรมมาสน์
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง : ธรรมาสน์ล้านนา: อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และสุนทรียศาสตร์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และการออกแบบและสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังอัตลักษณ์ลายคำประยุกต์ เพื่อการสืบทอดศิลปะล้านนา
โดย ท่านพระครูโกวิทอรรถวาที ผศ.ดร. และ ดร.อำนาจ ขัดวิชัย หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน และ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะนักเรียนจากโรงเรียนเมธีวุฒิกร
ลำพูน โรงเรียนเชตุพนศึกษา เชียงใหม่ นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นิสิต มจร.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมฯ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มาเป็ประธานเปิดงานและภายในงานได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย ประกอบไปด้วย รศ.ลิปิกร มาแก้ว,ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์,อาจารย์เนติ พิเคราะห์ แลคณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน วันที่ 21 พฤษาคม 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น