กีฬายูยิตสู เชียงใหม่มี ทอง-เงิน -ทองแดงในกีฬาราชบุรีเกมส์

กีฬายูยิตสู ประเภท Newaza ยุวชนไม่เกิน 18 ปี บุคคลหญิง ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
1. ภควดี ธรรมราช ภูเก็ต เหรียญทอง
2. กมลชนก สุพรรณรัตน์ เชียงใหม่ เหรียญเงิน
3. ธนัชชา โอบอ้อม ประจวบคีรีขันธ์ เหรียญทองแดง
ชนภัช อัสสาโย กรุงเทพมหานคร

ประเภท Fighting เยาวชนไม่เกิน 18 ปี บุคคลชาย ไม่เกิน 46 ก็โลกรัม
1. ศาสตรา โสภักต์ ลำปาง เหรียญทอง
2. กฤษณพงศ์ พะนุแสง กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
3. ประกาศิต ลาสุนนท์ เชียงใหม่ เหรียญทองแดง

ประเภท Fighting เยาวชนไม่เกิน 18 ปี บุคคลชาย ไม่เกิน 56 ก็โลกรัม
1. รวิณ แก้วระวัง ปทุมธานี เหรียญทอง
2. ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์ ประจวบคีรีขันธ์ เหรียญเงิน
3. ภาคภูมิ แสงศรีจันทร์ เชียงใหม่ เหรียญทองแดง

ประเภท Newaza ยุวชนไม่เกิน 15 ปี บุคคลหญิง ไม่เกิน 40 กิโลกรัม
1. นคนันทภรณ์ ไข่หงษ์ ปทุมธานี เหรียญทอง
2. วริณรำไพ การคะณี พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน
3. จิณ์ฏฐ์ตา จันทร์ส่งแสง กระบี่ เหรียญทองแดง
ลายอักษรา วีรยุทธกำจร เชียงใหม่ เหรียญทองแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น