ให้นักกีฬาฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัววันที่ 8 เมย.พร้อมเปิดชุดแข่ง

วชิราลัย ให้นักกีฬาฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 8 เม.ย. พร้อมเปิดชุดแข่ง

อ.คนอง ตนเล็ก บอสใหญ่วชิราลัย ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาโครงการช้างเผือกประจำปี 2567 (รอบพิเศษ) ประจำวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2567 รุ่นอายุ 10 -14 ปี ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อ ติดต่อโค้ชประจำรุ่น เพื่อสอบถามรายละเอียด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงในประกาศ และตรวจสอบรายชื่อทุกรุ่นที่ผ่านการคัดเลือก

นักกีฬาที่มีรายชื่อ เข้าทำสัญญา และมอบตัวการเป็นนักเรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนวชิราลัย ตามกำหนดการ ดังนี้
กำหนดการ วันที่ 8 เมษายน 2567
07:30 – 09:30 น. ลงทะเบียน
09:30 – 10:00 น. พบผู้บริหาร รับฟังนโยบาย
10:00 – 10:30 น. เปิดตัวชุดแข่งขัน
10:30 – 12:00 น. ทำสัญญานักกีฬาพร้อมมอบตัว เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย

เอกสารการมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2567
1. สำเนาใบสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) (ฉบับจบการศึกษา ด้านบนของเอกสารจะต้องมีเลขที่ และชุดที่ ของเอกสารกำกับอย่างถูกต้อง และด้านหลังของเอกสารต้องระบุ วันเดือนปี ที่อนุมัติจบการศึกษา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของมารดา(กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา,มารดา สามารถใช้เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบ Thai ID ของกระทรวงมหาดไทยแทนได้ ต้องมีครบทั้งของนักเรียนบิดา และมารดา)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (แนบเอกสารเฉพาะคนที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)- ทางโรงเรียนจะตรวจสอบข้อมูลจากใบสูติบัตร หากข้อมูลในสูติบัตรตรงกับข้อมูลปัจจุบัน ไม่ต้องแนบ แต่หากไม่ตรงกันต้องแนบทุกฉบับที่มีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

*เอกสารทุกฉบับที่เป็นฉบับสำเนา ให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อผู้รับรอง ทุกฉบับ และนำเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (โรงเรียนจะเก็บฉบับสำเนา และคืนตัวจริงให้ผู้ปกครอง) หากเอกสาร ข้อ 1-5 ไม่พร้อม ในวันมอบตัวสามารถนำมายื่นภายหลังได้ โรงเรียนวชิราลัย สโมสรวชิราลัยยูไนเต็ด

ร่วมแสดงความคิดเห็น