เกษตรเชียงใหม่ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ

“เกษตรเชียงใหม่ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ ณ ตลาดเกษตรกร”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมือง ติดตามให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะการประกอบการเกษตรแก่ผู้พิการ ได้แก่การผลิตพืชผักในระบบปลอดภัยปลอดภัย การขยายพันธุ์แคคตัส การเลี้ยงสัตว์ งานหัถกรรม ต่างๆ และนำผลผลิตจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่มูลนิธิโดยมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมานั้นนำไปจำหน่ายที่อำเภอแม่ริม ปัจจุบันทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยให้ออกร้านจำหน่ายที่บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ นอกจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ ของจังหวัดเชียงใหม่มาจำหน่ายเช่น โครงการเกษตรวิชญา, โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง ,โครงการพระราชดำริแปลง 9 ไร่ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าดังกล่าวได้ ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นี้เป็นต้นไปหากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053112478

ร่วมแสดงความคิดเห็น