ปภ.แนะแก้ไข 10 จุด เสี่ยงอันตรายในโรงเรียน

ปภ.แนะแก้ไข 10 จุด เสี่ยงอันตราย…ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อาจทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียน ดังนี้อาคารเรียน ราวบันไดต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ปูพื้นด้วยกระเบื้องที่มีลักษณะมันวาว ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน และจัดทำลูกกรงปิดกั้นทางเดิน ระเบียง ประตู และหน้าต่างสนามเด็กเล่น ควรปูพื้นให้เรียบร้อยด้วยทรายหรือยางสังเคราะห์ จะช่วยรองรับแรงกระแทกกรณีเด็กพลักตกจากเครื่องเล่น ยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา และตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง หากชำรุดให้ซ่อมแซมทันทีสนามกีฬา แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทกีฬา พื้นที่สนามไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีเศษวัสดุ ของมีคม และไม่มีหญ้าขึ้นรก รวมทั้งเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาอยู่ในสภาพปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดตั้งสายดินหรือเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ พร้อมงาน และติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่ในระดับที่พ้นจากมือเด็กหรือใช้ที่ครอบปลั๊กไฟตู้น้ำดื่ม ติดตั้งสายดินป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้เด็กใช้แก้วรองน้ำจากก๊อก เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดโต๊ะ – เก้าอี้ ตรวจสอบให้มีความแข็งแรง ต้องไม่โยกเยกและไม่มีตูปูยื่นออกมาสระน้ำ/บ่อน้ำ จัดทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำ และติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณริมน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำไว้บริเวณใกล้สระน้ำ/บ่อน้ำท่อน้ำ/รางน้ำทิ้ง มีฝาหรือตะแกรงครอบ พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยประตู/กำแพงโรงเรียน รางและล้อเลื่อนต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุด ติดตั้งเสาครอบกำแพงให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่ผุกร่อนถนนหน้าโรงเรียน จัดให้มีครูดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน […]

กาชาด รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต

เมื่อ​วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี นำโดย กาชาด สายเวรพฤหัสบดี รับบริจาคโลหิต ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อ​วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 กาชาด สายเวรวันพฤหัสบดี นำโดย นางลัดดา สดายุรัตน์ พร้อมที่ปรึกษา สมาชิก ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ โดยมีประชาชนออกมารับบริจาค เป็นจำนวนมาก ผู้ที่จะบริจาคโลหิตต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่.

โครงการอาสาสมัครเยาวชน ร่วมทำงานพัฒนาชุมชน

โครงการผู้นำชุมชนเยาวชนที่ระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์ ให้ทำงานร่วมกับชุมชน The ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) เป็นโครงการผู้นำชุมชนเยาวชนที่ระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์ ให้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับ ความท้าทายทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ไปพร้อมๆ กับการสร้างสำนึกในอัตลักษณ์อาเซียน สำหรับ ปี 2565 โครงการ AYVP เน้นประเด็นหลัก คือ “การพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจน” ผ่านการสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีเจ้าภาพหลักคือ มหาวิทยาลัยเคบังซาอันมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia – The National University of Malaysia (UKM) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University: CMU) ซึ่งจะได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างเจ้าภาพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 […]

ครบรอบ ” 55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES ” มช.

ครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” โดยการให้ความรู้กับชุมชนตำบลสันพระเนตร ในเรื่องของ “ไข้เลือดออก… ภัยเงียบในฤดูฝน การให้ความรู้เรื่องยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และสถานีให้ความรู้ในเรื่องของ หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่ตัวเรา อาหารสุขภาพและอาหารต้านโรค และการรู้เท่าทันโรคโดยการตรวจประเมินระดับกิจกรรมทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตำบลสันพระเนตร ข้าราชการ/ พนักงาน เทศบาล หัวหน้าส่วนงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบถ.) ประธานอสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันพระเนตรกิจกรรม 55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมมือของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมี นายพิรุณ จักขุเนตร […]

กรมอนามัย มอบป้าย Happy Toilet 4 วัด จ.น่าน

กรมอนามัย มอบป้าย Happy Toilet ให้ 4 วัด ในจังหวัดน่าน การันตีผ่านมาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่วัดในจังหวัดน่าน มอบป้าย Happy Toilet ให้กับ 4 วัด ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ลดความเสี่ยง 7 จุดสัมผัสร่วม แหล่งรวมเชื้อโรค​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระยะ post pandemic ในสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ณ จังหวัดน่าน ร่วมกับแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดน่าน ว่า กรมอนามัยได้ลงพื้นที่วัด ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้ว […]

อ.สันกำแพง จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เชียงใหม่ อำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” วันที่ 26 มิ.ย 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทางนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ /ผอ.ศป.ปส.อ.สันกำแพง ได้มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ นำภา ปลัดอาวุโส รอง ผอ.ศป.ปส.อ.สันกำแพง เป็นประธานเปิดกิจกรรม”วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ ประจำปี 65 ” โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล จันมะโน ผกก.สภ.สันกำแพง หน.ส่วนราชการทุกหน่ายงาน กำนัน ผญบ. ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และประชาชน จำนวนประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน กิจกรรมมี […]

FIVB ให้ ฟิลิปปินส์ เจ้าภาพจัดศึกลูกยางต่ออีก 2 ปี

สหพันธ์ลูกยางโลก’ ประกาศให้ ‘ฟิลิปปินส์’ เจ้าภาพศึกเนชั่นส์ ลีก ต่อเนื่องอีก 2 ปีVolleyball World สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ประกาศผ่านทวิตเตอร์อย่างทางการว่า ประเทศฟิลิปปินส์ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เนชั่นส์ ลีก หรือ VNL ต่อเนื่องอีกในปี 2023 และ 2024 สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก ครั้งแรก ในปี 2022 นี้ ในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 ในเดือนมิถุนายน รวมถึงเมืองเกซอน ซิตี้ กรุงมะนิลา แห่งนี้ ยังได้จัดชิงชัยทั้งในประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ล่าสุด Volleyball World ประกาศว่า ประเทศฟิลิปปินส์ ยังได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก ต่อเนื่องในปี 2023 รวมถึงในปี 2024 แต่ว่ายังต้องรอยืนยันว่าจะได้จัดในประเภทใด ทั้งนี้ วอลเลย์บอลเนชั่นส์ […]

โค้ชด่วน นำทีมตบสาวไทย บินลัดฟ้าสู่เนชันส์ ลีก

หัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชด่วน : ดนัย ศรีวัชรเมธากุล นำทีมตบลูกยางสาวไทย ทั้ง 14 คน ออกเดินทางสู่ประเทศบัลแกเรีย เพื่อสู้ศึกลูกยางเนชันส์ลีก สนามที่ 3 “วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย” ลัดฟ้าสู่บัลแกเรีย สู้ศึก เนชันส์ ลีก สนามที่ 3วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 23.00 น. ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์ที่ 3 ทัพสาวไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ของตาราง จากผลงานแข่งขัน 8 นัด ชนะ 4 แพ้ 4 มี 12 คะแนน ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นติด 1 ใน 8 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายทีมชาติไทยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา […]

พลศึกษา อ. ฝาง จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสุขภาพ”

พลศึกษา อ. ฝาง จัด กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ตามสนามกีฬา ชุมชน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565เวลา07.00- 08.30 น.นายธนากร สิทธิหล่อ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอฝาง ประสานงานให้อาสาสมัครประจำสนามและอาสาสมัครกีฬาในพื้นดำเนินการจัดวิ่งกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรม park run Thailand วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสถานที่สนามกีฬากลางอำเภอฝาง สนามชุมชนบ้านยางและสนามตำบลแม่ข่าจำนวนผู้เข้าร่วม 80 ท่านหน่วยงานดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอฝางจัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำทุกวันเสาร์

ฝ่ายเทคนิค ส. ฟุตบอล ร่วมสัมนาที่ มกช.เชียงใหม่

อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ขึ้นเหนือ พร้อม ผอ. ฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ ร่วม สัมนากับ ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ ฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องมารติน มกช. เชียงใหม่ โดยมี โค้ชจากสโมสรในเชียงใหม่ มาร่วมสัมนา นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐอุปนายก สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยจะขึ้นมาเปิดสอน ฟุตบอลหญิง..ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า (FIFA) ได้กำหนดจัดกิจกรรมฟุตบอล FIFA Women’s Football Campaign 2022 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้กีฬาฟุตบอลหญิงเป็นที่นิยมสำหรับเด็กผู้หญิง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงได้เล่นและฝึกทักษะกีฬาฟุตบอสโดยผู้ฝึกสอนพุตบอลจากสมาคมฯ นั้น ในการจัดสัมนา โดยมี การ์เลส โร่มาโกซา” ผอ.ฝ่ายเทคนิคช้างศึกคนใหม่ ปี 1997 ผู้ฝึกสอนเยาวชนบาเซโลนา ปี 1998 ผู้อำนวยการโรงเรียนสไมสรบาเซโลนา ปี 2003 […]

แวดวงคนกีฬา วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ช่วงนี้ ดินฟ้าอากาศเดี่ยวนี้เอาแน่ไม่ได้ มีฝนตกหนัก เชียงใหม่ เริ่มเบาไปเมื่อสองวันที่ผ่านมา เดือนหน้า กค. จะมีวันหยุดยาวเพียบร่วมสิบกว่าวัน ใครจะไปเที่ยวไหนก็จัดโปรแกรมให้ดี ทำงาน 15 วัน หยุด 15 วัน พ่อเมืองเชียงใหม่ .. ประจญ ปรัชญ์สกุล … นอกจากจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝุ่นระออง ควันที่มักจะเกิดในช่วงนี้ทุกปี ยังต้องเดินหน้าต่อสู้กับ โควิด -19 ที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงแล้ว ก็หวังว่าคงจะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้ สนามกีฬา สวนสาธาณร และในที่โล่งแจ้ง ก็คงจะถอดหน้ากากได้ตั้งแต่ 1 กค นี้ ก็อยู่ที่ความสมัครใจใครจะใส่ก็ได้ไม่ผิด แต่ในที่ชุมชนห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทยังคงต้องใส่หน้ากากอยู่ รับทราบไว้ พยากรณ์อากาศ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ […]

ตร.เขลางค์นคร ลำปาง ช่วยปชช. เหตุรถน้ำมันหมด

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง ช่วยเหลือประชาชน เหตุรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงหมด วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.40 น.ร.ต.ต.เฉลิมชัย บำรุงพงษ์ รอง สว.(สส)ฯ/สายตรวจตำบลชมพู สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง กรณีมีประชาชนขอความช่วยเหลือ (รถน้ำมันหมด) บริเวณ หน้าหมูยอป้าปี๋ อ.เมือง จ.ลำปาง จึงได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดหาและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใส่รถยนต์ของประชาชน จนสามารถเดินทางต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย

1 2 3 33