ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง จัดอบรมสมาธิ หลักสูตร”สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต”

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการอบรมสมาธิ หลักสูตร”สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 910 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติเองได้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามแก่นักเรียน ให้มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและพลโลกให้เกิดสันติสุข พัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ห่างไกลยาเสพติด และลดการใช้ความรุนแรงต่างๆ โอกาสนี้ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร อาจารย์จิตอาสาสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น