คณะศึกษาศาสตร์ มช. กับ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ร่วมลงนาม MOU เป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเวียงฝา นำโดย นายเจตนิพิฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝา ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น