เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรฯ เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีเกษตรปลอดภัย

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน พิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนผักดอย OK ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเชื่อมโยง บูรณาการของแปลงใหญ่ผัก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บอกเล่าถึงเส้นทางจากการทำเกษตรปลอดภัย ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม พร้อมส่งเสริมความรู้ การบริหารจัดการแปลงให้ได้มาตรฐาน และผลักตันช่องทางการตลาดสร้างแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกะดอย จากการทำเกษตรปลูกพืชผักตามแนวทางหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ให้เช้าสูวิถีอินทรีย์เช่นกัน พร้อมทั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เช้าถึงและเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น