โออาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

โออาร์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” มุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิด Inclusive Growth ร่วมเติบโตกับธุรกิจทุกรูปแบบ

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วยนายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และน.ส.ราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกกาแฟ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการกระบวนการรับซื้อ คัดแยกเมล็ดกาแฟและการบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง OR ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูก และการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โดยมี นายจตุพร ปารมี หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ให้การต้อนรับ พื้นที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่ต้นแบบองค์ความรู้ในการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีจุดเรียนรู้ชุมชนในด้านการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ร่มเงา การแปรรูปกาแฟ ตลอดจนการบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปกาแฟอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ให้มีช่องทางในการจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่แน่นอน มีระบบราคาที่เป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมสถานบริการ พีทีที สเตชั่น หจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ริม ซึ่งถือเป็นสถานีบริการที่เป็นตัวอย่างของสถานีบริการน้ำมันที่มีธุรกิจเสริมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนา พีทีที สเตชั่น ให้เป็น Living Community หรือศูนย์กลางที่จะเติมเต็มทุกความสุขของทุกคน

นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชม “สวนผักโอ้กะจู๋” ต.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ให้การต้อนรับ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” มีจุดเด่นในเรื่องความสดใหม่ของผักที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และส่งตรงจากฟาร์มผักขนาดใหญ่ที่ จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา OR ได้เข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผู้ปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่มีโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้าน Café Amazon ที่มีสาขาทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจ

นายสุชาติ เปิดเผยว่า “OR ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Mobility & Lifestyle มุ่งตอบสนองผู้บริโภค เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตรในแบบ inclusive growth ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นเติบโตในแบบ Outside-In โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร อีกทั้ง OR ยังคงให้ความสำคัญกับ 3P หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance) อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น