อบรมเกษตรกร “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น”

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอาทิยา แปลงใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 5 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสวยงามตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กับเกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น