ปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกองทุน

ปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็น “จัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกองทุนต่างๆ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น

สำหรับการจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแนวคิดจัดตั้งขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 หมวดกองทุน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้นำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ไปจัดทำแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น