ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องโรคในโค กระบือ

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Kick-off)”

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Kick-off) และปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายธีรชัย ชัยธรรม ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกเป็น 4 ชุด ออกให้บริการฉีดวัคซีนกระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยได้ดำเนินการฉีีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค 170 ตัว กระบือ 265 ตัว รวม 435 ตัว เกษตรกร จำนวน 23 ราย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในกระบือ จำนวน 265 ตัว เกษตรกร จำนวน 23 ราย พร้อมกันนี้ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความรู้ความสำคัญของฉีดวัคซีนในสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้สาธิตวิธีการฉีดวัคซีนและการฉีดพ่นทำลายเชื้อโรครอบบริเวณฟาร์ม ของนายชาตรี เพ็ญศรี บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ Kick-off พร้อมกัน โดยผลการดำเนินงานได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค จำนวน 3,795 ตัว กระบือ จำนวน 964 ตัว และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในกระบือ จำนวน 964 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทำวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ โดยมีเป้าหมายดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค จำนวน 64,900 ตัว กระบือ จำนวน 45,000 ตัว ซึ่งการรณรงค์ฉีดวัคซีนตามนโยบายกรมปศุสัตว์นั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้และตื่นตัวในการนำสัตว์มารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดการสูญเสียจากโรคระบาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น