อบจ.แพร่ หารือแนวทางให้บริการผู้ป่วยในชุมชนด้วยนักกายภาพบำบัด

อบจ.แพร่ หารือแนวทางให้บริการผู้ป่วยในชุมชนด้วยนักกายภาพบำบัด และแนวทางปรับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการให้บริการผู้ป่วยในชุมชนโดยนักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดแพร่, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ที่อาจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ยาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานพยาบาล จึงมีนโยบายให้บริการผู้ป่วยในชุมชนโดยนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยร่วมกับโรงพยาลแพร่ และโรงพยาบาลชุมชน และหาแนวทางในการจัดหานักกายภาพบำบัดมาปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้ นายแพทย์ลักษณ์ ปภินวิชกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลแพร่) ได้ร่วมประชุม ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน และแนวทางในการเข้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปนำเสนอต่อที่ประชุมของ สปสช. ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น