ปภ. แนะแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย – ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย ประกอบกับความซุกซนของเด็ก ทำให้เด็กมีความเสี่ยง ต่อการได้รับอันตรายจากอุบัติภัยในโรงเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีแก้ไข 9 จุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียน ดังนี้

1. อาคารเรียน
– ตรวจสอบราวบันไดให้มั่นคงแข็งแรง
– ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน
– จัดทำลูกกรงเหล็กกั้นระเบียง และหน้าต่าง

2. สนามเด็กเล่น
– พื้นสนามเรียบ และปูด้วยทรายหรือยางสังเคราะห์
– ยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา
– ตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง

3. ตู้น้ำดื่ม
– ติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว
– ให้เด็กใช้แก้วรองน้ำจากก๊อกตู้น้ำดื่ม

4. โต๊ะ / เก้าอี้
– อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่โยกเยก
– ไม่มีตะปูยื่นออกมา

5. ประตูหน้าโรงเรียน
– ตรวจสอบรางและล้อเลื่อนให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
– ติดตั้งเสาครอบประตู
– ตรวจสอบกำแพงไม่ให้ทรุดตัว

6. ท่อน้ำ / รางน้ำ
– จัดให้มีฝาครอบหรือตะแกรงปิดกั้นมิดชิด

7. สระน้ำ / บ่อน้ำ
– จัดทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำ
– ติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณริมน้ำ
– จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ

8. สนามกีฬา
– แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทกีฬา
– ตรวจสอบพื้นสนามและอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

9. ถนนหน้าโรงเรียน
– จัดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยในการรับ – ส่งเด็ก
– ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

การสร้างสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีความปลอดภัย รวมถึงการสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากจุดเสี่ยง จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยในโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น