เปิดเชียงราย เที่ยวโรงเรียน เที่ยวไม่ไกล ไปราชประชานุเคราะห์ 15

วันที่ 1 ธ.ค. 64 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “โรงเรียนเที่ยวได้: เที่ยวไม่ไกล ไป ร.ป.ค.15” ตามนโยบายเปิดรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมนำเที่ยวของยุวมัคคุเทศก์& Walk Rally ฐานการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สำหรับเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วประเทศ ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล”

ดร.กัมพล เปิดเผยอีกว่าโรงเรียนเที่ยวได้ เที่ยวไม่ไกล หรือการศึกษาดูงาน แบบมีส่วนร่วม โดยการสัมผัสกับ 10 ฐานความรู้ เริ่มจาก ฐานที่ 1 ภายใน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 เป็น Digital Library หลักสูตรสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสน ฐานที่ 2 Food & Drink Court ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฐานที่ 3 ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อยร้านกาแฟเวียงเก่า โครงการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน (อาคารเรือนแถวเชิงพาณิชย์) ฐานที่ 4 Digital Classroom/School Master ฐานที่ 5 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ฐานที่ 6 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/Digital Book/One stop Service/Big Data Center ฐานที่ 7 ร้านเสริมสวย/ร้านซักอบรีด/สวนผักแนวตั้ง/ส้วมสุขสันต์หรรษา ฐานที่ 8 ดนตรี-นาฏศิลป์/โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ฐานที่ 9 ห้องเรียนอนุบาล เชิงวิจัยและพัฒนา และฐานที่ 10 ห้องปฏิบัติการเครื่องล้างจานครบวงจร/RPG.15 คาร์แคร์/ร้าน7-รปค15/สระว่ายน้ำ

จากนั้นไปต่อที่โรงเรียนศาสตร์พระราชา (วิทยาเขตกู่เต้า) ที่อยู่ห่างออกไป 3 กิโลเมตร เริ่มจากฐานที่ 1 ร้านกาแฟชายทุ่งกู่เต้า ฐานที่ 2 โรงเรือนเมล่อน ฐานที่ 3 การปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโปนิกส์) ฐานที่ 4 โรงเรือนเห็ดATM ฐานที่ 5 สวนผักผู้สูงอายุ ฐานที่ 6 โรงเรือนขยายพันธุ์พืช ฐานที่ 7 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ฐานที่ 8 สวนผักแนวตั้ง ฐานที่ 9 Smart Farmer ฐานที่ 10 คอกสัตว์ (กระบือ,เป็ด,ห่าน) ฐานที่ 11 โรงเรือนเลี้ยงแพะ ฐานที่ 12 จุดเช็ดอินโรงเรียนศาสตร์พระราชา และฐานที่ 13 สุดท้าย ชมค่ายมวย ร.ป.ค.15 ยิม

ดร.กัมพล กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดเชียงราย ที่เปิดรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในวันนี้ ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้จัดโรงเรียนเที่ยวได้ที่โรงเรียน รปค.15 และโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขคกู่เต้า ซึ่งทั้งสองแห่ง จะได้ความรู้ เพลิดเพลิน กับบรรยากาศกลางทุ่ง ที่สำคัญคือเป็นสถานศึกษาให้โรงเรียนต่างๆมาศึกษาดูงาน “ศาสตร์พระราชา” ได้อย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น