วังชิ้นรุกให้ชาวบ้านเข้มแข็งด้วยใจพอเพียง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น ที่ห้องประชุม อบต.แม่เกิ๋ง อ.วังขิ้น จ.แพร่ นายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำชุมชนสร้างตำบลสุจริตด้วยจิตพอเพียง

โดยมีนายอานนท์ เขยฟู ประธานชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต อ.วังชิ้น กล่าวรายงานว่า ด้วยทาง ชมรม Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.แพร่ ร่วมกับ สำนักงานป.ป.ช.แพร่ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยขอเสนอรับงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. ปี 2565 และได้รับงบประมาณให้มาดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม หลัก ความหมายการทุจริต การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การละอายต่อการทุจริต และ STRONG Model แก่แกนนำชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แกนนำชุมชนระดับหมู่บ้านยอมรับในการนำมาตรการสร้างชุมชนคุณธรรมต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แกนนำชุมชนได้กำหนดแนวทางในการนำมาตรการสร้างชุมชนคุณธรรมต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงสู่การปฏิบัติทุกชุมชน/หมู่บ้าน ในครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาแกนนำชุมชน ตำบลแม่เกิ๋ง อ.วังชิ้นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90คน ใช้เวลา 1 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรจากภาคเอกชน และ วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. แพร่ ในเนื้อหา เกี่ยวกับ ความหมาย สาเหตุ การทุจริต หลักคุณธรรม การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การละอายต่อการทุจริต วิธีคิดเพื่อต้านการทุจริต การแจ้งเบาะแส เป็นต้น และการประชุมกลุ่มเพื่อให้แกนนำชุมชนช่วยกันสร้าง และการยอมรับในการนำมาตรการชุมชนคุณธรรมต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น