ทต.ฟ้าฮ่าม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยกองสวัสดิการสังคม กำหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ สตรีดีเด่นผู้มีผลงานดีเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดย นางสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เป็นประธานมอบใบประกาศณียบัตรและกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีกับกลุ่มสตรีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น