แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อม และขับเคลื่อนการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าและเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า (War Room) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่าและเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise :FEX) โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย พร้อมทั้ง หน่วยงานในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 250 คน ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนเผชิญเหตุไฟป่า และเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเกิดไฟป่าในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคม ทั้งทางบกและทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น ไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งไฟป่ายังก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศ ทั้งทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พืชพันธุ์หายากถูกทำลาย เสียสมดุลทางธรรมชาติและทำให้หน้าดินเสื่อมโทรม เนื่องจากสูญเสียธาตุอาหาร

ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งการเฝ้าระวังการป้องกัน การเผชิญเหตุและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่า เป็นการฝึกในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Function Exercise : FEX) และรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) การฝึกในสถานการณ์สมมติ แบ่งออก เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะเมื่อเกิดภัย และระยะเมื่อภัยยุติและการฟื้นฟู บูรณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น