ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดการน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

วันที่ 10 และ 17 เมษายน 2567 แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดการน้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค การปรับปรุงระบบประปา และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้สนับสนุนชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (อ 11) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน นำไปใช้การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น