รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามการขับเคลื่อน ห้องลดฝุ่น/มุ้งกันฝุ่น

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามการขับเคลื่อน ห้องลดฝุ่น/มุ้งกันฝุ่นในพื้น เน้นย้ำให้ส่วนราชการ – อปท ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับ นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายธนิสร ธิติปภาดา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรค COPD ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ดังนี้

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ซึ่งมีการจัดทำห้องลดฝุ่น (Clean Air Room) จำนวน 7 ห้อง, แจ้งเตือนค่าฝุ่น (PM2.5) 3 ครั้ง/วัน, มีการรับ – ส่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง, แจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น (N95), ให้ยืมเครื่องฟอกอากาศสำหรับกลุ่มผู้ป่วย COPD รุนแรงมาก/ผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาด้านทางเดินหายใจ ฯลฯ โดยใช้งบประมาณของเทศบาล เงินนอกงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกองทุนต่าง ๆ ในพื้นที่

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย ซึ่งมีการจัดทำห้องลดฝุ่น (Clean Air Room) จำนวน 1 ห้อง, แจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น (N95), จัดกิจกรรมนักสืบสายลม (คน 3 ช่วงวัย) และมอบมุ้งสู้ฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินการเพิ่มเติมให้กลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเปราะบาง โดยงบประมาณของเทศบาล

ในการนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่นชมการทำงานของ อปท. ทั้งสองแห่ง ซึ่งมีการขับเคลื่อนการจัดทำห้องลดฝุ่น/มุ้งกันฝุ่นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรค COPD ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ตลอดจนมีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้กำชับให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการจัดทำ/จัดหา ห้องลดฝุ่น – มุ้งลดฝุ่น ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรค COPD โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับ อปท. ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น