ติวเข้มอบรมบริหารจัดการน้ำ

นายอบจ.แพร่มอบรองพิภพติวเข้มอบรมบริหารจัดการน้ำ รุ่น 4รอบ 2อ.วังชิ้น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ( การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 อำเภอวังชิ้น ) นายปฎิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่อ.วังชิ้น เขต 2 กล่าวรายงาน โดยมี พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัดอาวุโส อ.วังชิ้น นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่เขตอ.วังชิ้น เขต 1 จ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด


ในการจัดอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ เป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน พื้นที่ 7 ตำบล โดยมี นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้บรรยายการจัดทำผังน้ำและให้คำเสนอแนะการจัดทำแผนงาน และในการอบรมครั้งนี้ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.แพร่ ให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเพื่อความมั่นคง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น