อบรม 3 สมดุล พัฒนาบุคลากรให้บริการผู้สูงอายุ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรม 3 สมดุล เพื่อการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการให้บริการผู้สูงอายุ SEC Program(Senior Excellent Care Program) เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง 30 มิ.ย.- 1ก.ค. 2565 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน และ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีปิด

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ในวันนี้ การดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประเทศไทย ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีระบบสาธารณสุข การแพทย์การพยาบาลและการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ เป็นประเทศเป้าหมายของบรรดานักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านสุขภาพและต้องการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ บริการสุขภาพต่างๆ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สำหรับหัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1 .สังคมผู้สูงอายุ และนโยบายการส่งเสริมบริการสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุด้านการท่องเที่ยวคือใคร 2.หลักการ 3 สมดุล สำหรับการดูแลและรองรับกลุ่มผู้สูงอายุสมดุลด้านร่างกาย สมดุลด้านจิตใจ สมดุลด้านสังคม 3.การออบแบบ พัฒนารูปแบบการบริการ โปรแกรม ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการรองรับกลุ่มสูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
4.Workshop โปรแกรม 3 สมดุล เพื่อการพัฒนาบุคลากรขั้นสูงด้านการให้บริการผู้สูงอายุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น