ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่

เมือวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายภาสกร หม้อกรอง กำนัน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง อ.เมือง จ.แพร่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่ พร้อมกันนนี้ได้ประชุมเครือข่าย สวัสดิการสมาชิกกองทุนฯลฯ สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนฯลฯ อ.เมืองแพร่ ในการประชุมประจำเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือน

ในการจัดประชุมได้สรุปผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ ตลอดจนข้อคิดเห็นจากสมาชิกที่เสนอผ่านคณะกรรมการเข้ามา การประชุมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น