เปิดกิจกรรมฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบัน

เปิดกิจกรรมฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียมปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ได้มอบหมายให้คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี อาจารย์ มทร.ล้านนา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตศึกษา นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำหน้าที่วิทยากรโครงการฝึกอบรมกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้กับกำลังพลทหาร ผลัดที่2/2566 สังกัด กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยายหลักสูตรจิตอาสาภาค 3 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นาวาอากาศโทอรรถพร อุตห์สาปัน ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการฝึกอบรมกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเป็นจิตอาสาที่ดี การสูญเสียดินแดนในห้วงที่ผ่านมา และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพล และการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นการปกครองในระบอบระชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเรียนรู้หลักการทรงงาน และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล การน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานของจิตอาสา และการปกป้องอธิปไตย และสถาบันหลักสำคัญของชาติ

มีกำลังพลทหาร เข้ารับการอบรม จำนวน 200 นาย กำลังพลมีความรู้สึกภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกถึงการทำดี ตามแนวทางจิตอาสา การดำเนินการตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น