ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วี กรุ๊ป เอไอ เชียงใหม่ จำกัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วี กรุ๊ป เอไอ เชียงใหม่ จำกัด

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท วี กรุ๊ป เอไอ เชียงใหม่ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 325 หมู่ที่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสินจ้าง
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
กรรมการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น