ปภ.เผยข้อมูลการเกิดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2565

ช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี พบว่าเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติภัยสูง ทั้งการจมน้ำ อันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงอุบัติภัยจากโคมลอย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ได้ติดตามสถานการณ์อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดอุบัติภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครพนม ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุดรธานี เชียงราย และน่าน โดยเกิดอุบัติภัยจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ รวม 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 28 คน การพลัดตกน้ำ 4 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย แยกเป็น

-สมุทรสาคร อุบัติภัยจากพลุประทัด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
-พระนครศรีอยุธยา อุบัติเหตุพลัดตกน้ำ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
-นครพนม อุบัติภัยจากพลุประทัด จำนวน 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 18 ราย
-ตาก อุบัติภัยจากพลุประทัด จำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
-สุโขทัย อุบัติเหตุพลัดตกน้ำ จำนวน 1 ครั้ง
-อุตรดิตถ์ อุบัติเหตุพลัดตกน้ำ จำนวน 1 ครั้ง
-อุดรธานี อุบัติเหตุพลัดตกน้ำ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
-เชียงราย อุบัติภัยจากพลุประทัด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย , โคมลอยตกเกิดอัคคีภัย จำนวน 2 ครั้ง
-น่าน อุบัติภัยจากพลุประทัด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จะได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลการเกิดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ไปวิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหา กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น