ทหารกองประจำการ(ผลัดปลด) ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในหน่วย

“ ติดอาวุธทางปัญญา นำทหารกองประจำการ(ผลัดปลด) ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในหน่วยทหาร“

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 09.00-12.00 น. พล.ร.7 ดำเนินการนำทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ค.67 สังกัด บก.และ ร้อย.บก.พล.ร.7 จำนวน 26 นาย ทัศนศึกษาภายใต้ “โครงการติดอาวุธทางปัญญาให้กับทหารกองประจำการ(ผลัดปลด)” ศึกษาหาความรู้ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริภายในหน่วย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 และ โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล
เพื่อให้ทหารกองประจำการผลัดปลด สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ดูแลตนเอง และครอบครัวต่อไปได้
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น