เสวนาถวายผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนทาเหนือวิทยา

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.09 น. โรงเรียนทาเหนือวิทยาร่วมกับร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทาเหนือวิทยาจัดกิจกรรมพิธีถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อก่อสร้างห้องส้วมหลังใหม่ จำนวน 10 ห้อง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุภัทรธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดจอมธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประธานฝ่ายฆราวาส นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ รองประธานฝ่ายฆราวาส

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาละอ่อนโฮงเฮียนทาเหนือวิทยา” โดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 1) พระครูสุภัทรธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดจอมธรรม 2) นายสองเมือง ตากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 3) นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ 4) นายนิกร เต๋จ๊ะแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 5) นายบุญมิ่ง โปทาจุ่ม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 6) นายบุญศรี ดูแฮ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 7) นายสุเมธ ศรีเอื้องดอย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ 9 นายจารุวัฒน์ พือทอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในการนี้ นายสัญญา แวดภา หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ นายนเรศ สมจันทร์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย ทาประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา และนางสาวสุพัฒตรา ดาวเงิน ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนทาเหนือวิทยา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนความคาดหวังในการพัฒนาสถานศึกษาด้วย

นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยาได้กล่าวขอขอบพระคุณอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการบำนาญโรงเรียนทาเหนือวิทยา ประชาคมโรงเรียนทาเหนือวิทยา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมระดมทุนทรัพย์ครั้งนี้ได้ยอดเงินบริจาค จำนวน 89,438.71 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. เพื่อก่อสร้างห้องส้วมหลังใหม่ จำนวน 10 ห้อง ให้รองรับกับความต้องการของปริมาณนักเรียนอย่างเพียงพอต่อไป

ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนทาเหนือวิทยา โดยใช้งบประมาณจากการระดมทุนบริจาค จำนวน 201,000 บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และยังคงต้องการงบประมาณอีกจำนวน 111,561.29 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินทำบุญโอนปัจจัยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมายเลขบัญชี 0202 30290 884 ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนทาเหนือวิทยาเพื่อการศึกษา” เงินบริจาคของท่านจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้สองเท่า หรือสามารถร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ดังรายการต่อไปนี้
ปูนซีเมนต์ จำนวน 250 ถุงๆละ 150 บาท
กระเบื้อง จำนวน 200 แผ่นๆละ 100 บาท
บล็อก จำนวน 1,200 ก้อนๆละ 6 บาท
ทราย จำนวน 20 คิวๆ ละ 500 บาท
หิน จำนวน 3 คิวๆละ 800 บาท
กระเบื้องปูพื้น จำนวน 60 ตารางงเมตรๆละ 300 บาท
หัวส้วมสุขภัณฑ์ จำนวน 10 หัวๆละ 3,000 บาท
ประตูไม้สัก จำนวน 10 บานๆละ 2,000 บาท
อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งในห้องน้ำ จำนวน 11 ชุดๆละ 500 บาท
สี จำนวน 3 ถังๆละ 1,500 บาท
เหล็กโครงสร้างหลังคา จำนวน 40,000 บาท

ในโอกาสนี้พระครูสุภัทรธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดจอมธรรม กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทาเหนือวิทยาเจริญพรขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการก่อสร้างส้วมหลังใหม่ จำนวน 10 ห้อง สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น