ทม.แพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี 18 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองแพร่เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร

ร่วมแสดงความคิดเห็น