คณะแพทย์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าใจการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทราบถึงการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ มีโอกาสได้ พบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/qo081

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น