สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืน 6 ด้าน (SO) คือ SO 1 ด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis), SO2 ด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis), SO 3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna), SO 4 ด้านการจัดการศึกษา (Education), SO 5 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation) และ SO 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence Management) ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเป็นการผสานพลังความเข้มแข็งของหน่วยงานภายในให้สามารถตอบโจทย์ การขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติไปยังส่วนงานในรูปแบบ ของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) ให้บรรลุผลสำเร็จ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น