รมช.อรรถกร ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค. 67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 มีพื้นที่ดำเนินงานในอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,258 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร

โดยปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 22,542,099 มีผลกำไรสุทธิ 376,668 บาท โดยสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก และถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกร ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ตามนโยบายสำคัญ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” โดยมุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ผ่านการขับเคลื่อน 9 นโยบายหลัก เพื่อเกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน โดยมีขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญมาโดยตลอด และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม และผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรคุณภาพระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มีการให้บริการสมาชิกเพื่อทุนในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป สำหรับในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ ในพื้นที่อำเภอฝางมากที่สุด 2,700 ไร่ รองลงมาอำเภอแม่วาง จำนวน 2,600 ไร่ และจำนวนผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นจาก 4,200 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 4,600 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ประมาณ 29,000 ตัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น