รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค.67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อสร้างในปี 2520 ได้ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 6,800 ไร่ แต่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวมีน้อย กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างฝายห้วยผึ้ง พร้อมระบบผันน้ำ เพื่อผันน้ำมายังอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว แต่ยังก็ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากปัญหาน้ำฝนน้อย ฝนทิ้งช่วง

จึงได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง เพื่อช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งหากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 25.42 ล้าน ลบ.ม. และสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนประมาณ 38,030 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 20,000 ไร่ ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (พ.ศ.2573-2580) และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตลอดลุ่มน้ำแม่วาง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง อําเภอสันป่าตอง และอําเภอดอยหล่อ รวม 7 ตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาศัยน้ำจากลำน้ำแม่วางเพื่อใช้ทำเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายแม่วาง – ห้วยมะนาว พร้อมระบบผันน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภคในเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 6,800 ไร่ อีกทั้งยังเป็นการใช้น้ำในลำน้ำแม่วางที่มีปริมาณมากเกินความต้องการในช่วงฤดูฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายแม่วาง – ห้วยมะนาว พร้อมระบบผันน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมแสดงความคิดเห็น