อว.ประชุมบทบาททางการทูต

อว. ผนึกกำลังอุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือจัดประชุมบทบาททางการทูตเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้าน อววน. ในระดับนานาชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เปิดพื้นที่อุทยานฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททางการทูตเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (Diplomacy and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation) พร้อมนำศึกษาดูงานพาชมพื้นที่ส่งเสริม Startup ในโปรแกรม Basecamp24 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Food Fabrication Pilot Plant) นิทรรศการผลงานจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง อว. จำนวนกว่า 20 บูธ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก NSP INNO STORE โดยเชิญคณะทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทยกว่า 30 ประเทศ ร่วมงาน เพื่อสร้างการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร และระดับประเทศ เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้าน อววน.

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรจำนวนกว่า 120 คน ร่วมงาน

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. ได้แนะนำหน่วยงาน โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้ร่วมนำเสนอบทบาทหน้าที่และความสำเร็จของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่เป็นหัวเรือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น