เพิ่มทักษะอาชีพนักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อ

เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนทำงานจริง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 911 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมัชฌิมนิเทศผู้เข้าฝึกอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นโครงการที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางณฐมน ปัทมสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 16 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 4 คน โดยกำหนดระยะเวลาฝึกในสถาบันฯ 2 เดือน ระหว่าง 27 เมษายน – 27 มิถุนายน 2565 ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 รวม 3 เดือน

โดยในวันนี้ได้จัดพิธีมัชฌิมนิเทศผู้รับการฝึก ก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาอีก 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งจบฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อบรมเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การรักษากฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน การประพฤติตัวที่เหมาะสม ให้แก่ผู้รับการฝึกก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงเรียนรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้นในระหว่างทำงานอย่างมีเหตุและมีสติปัญญา มีนิสัยอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและ ส่วนรวม

ร่วมแสดงความคิดเห็น