กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสะพานศรีดอนไชย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องด้วย คลองแม่ข่ามีความยาวกว่า ๓๑ กิโลเมตร ในอดีตเป็นคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองในการอุปโภคบริโภคได้ แต่ด้วยการขยายตัวของเมืองในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดชุมชนแออัดที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้คลองมีขนาดแคบลงและทรุดโทรม อีกทั้งยังมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่คลองโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้คลองแม่ข่าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียมายาวนาน ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้อีก     ดังนั้น กองบิน ๔๑ จึงร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติในปีนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น