กอ.รมน.จังหวัดน่าน บูรณาการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟน้ำมวบ

เมื่อวันที่  14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม อบต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ทหาร) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2565 . เพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟตำบลน้ำมวบ และร่วมกันสานเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอาชีพเกษตรกร ในการนี้


กอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้จัดหาเครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟให้กับกลุ่มเพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพ มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี กลุ่มอาชีพเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการสานเสวนาและยินดีที่จะมีส่วนราชการเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตราฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดน่านมุ่งมั่นบูรณาการ ขับเคลื่อนประสานงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น