ทต.ร้องกวาง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก

ทต.ร้องกวาง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร

โครงการปลูกหญ้าแผกป้องกันตลิ่งพังของอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมด้วยนายอัศวิน วรรณจรรยารองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางนายวิศวกรณ์ โนรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นายอิทธ์ธิพัทธ์ กอฟั่น เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวางนายพงศ์ภัทร์ นิธิศภธรพงศ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง

นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย นำปลัดเทศบาลตำบลร้องกวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านใหม่จัดสรร ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม ฯ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พนร้อมทั้งได้ฝากให้ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลนรักษาหญ้าแผกให้เจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น