ทม.แพร่ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ

ทม.แพร่ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke รุ่นที่ 2 แก่กลุ่มเป้าหมาย อสม. ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 9 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนเหมืองแดง ชุมชนเพชรรัตน์ ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา ชุมชนหัวข่วง ชุมชนพระร่วง ชุมชนร่องซ้อ ชุมชนพงษ์สุนันท์ ชุมชนศรีบุญเรือง และชุมชนวัดหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลแพร่ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น