มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอเถิน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลัง ในการนี้ นายสมศักดิ์
วัชรธาดาพงษ์นายอำเภอเถิน/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน นางวิไลพรรณ วัชรธาดาพงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน จิตอาสา
หน่วยงาน พม.ลำปาง ผู้แทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบฯ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง จำนวน 3,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยซ่อม – สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ จะได้มอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดจำนวน 26 หลัง รวมเป็นเงิน 1,300,000.- บาท
ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ทั้งสิ้น 828 หลัง

สำหรับอำเภอเถิน เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
จำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000.- รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท ได้แก่

  1. นายคะ ตาคำ ราษฎรบ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  2. นายอนงค์ กระอ่อม ราษฎรบ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค – บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น