รมต.ยุติธรรม ทวี สอดส่อง เปิดเวทีวิชาการ หารือพัฒนาทางเลือกรักษาผู้ติดยาบ้า

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทางเลือกนโยบายการจัดการปัญหายาบ้าที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด การผลิต และการพัฒนายาทดแทนยาบ้า เพื่อพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการปัญหายาบ้า พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามปัญหายาเสพติด ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. กล่าวเปิดการประชุมว่า “รัฐบาลตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะยาบ้าที่เป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดในไทย โดย มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 80 ของการใช้ยาเสพติดในประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เสพ ผู้ติดยาบ้า และครอบครัว คนใกล้ชิดชุมชน ในวันนี้ จึงต้องมาหารือในประเด็นหลักๆ 2 ประเด็น คือ 1. การหาแนวทางให้ผู้ติดยาบ้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา และพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดยาบ้า เพราะตอนนี้ยังไม่มียารักษาโดยตรง ยาที่ใช้ได้เป็นยาที่ยังไม่มีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน (Off Label) และเป็นยานอกบัญชีทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาก 2. ความเป็นไปได้ในการใช้นโยบาย “ยาทดแทนยาบ้า” ภายใต้แนวคิดแบบการรักษาด้วยยาช่วย หรือ Medication-Assisted Treatment (MAT) และ Harm Reduction โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาบ้าให้เกิดประสิทธิผลในการรักษา ซึ่งนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้กำหนดให้ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมตามแนวทาง “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย” การประชุมจึงมีประโยชน์

โดยภายในงานช่วงแรกเป็นการนำเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางสาวสุพจนี ชุติดำรง ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงาน ป.ป.ส.

หลังจากนั้นเป็นการหารือ ในประเด็นแนวทางให้ผู้ติดยาบ้าเข้าถึงบริการบำบัดรักษา การพัฒนาตัวยาที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ติดยาบ้า และเพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้นโยบาย “ยาทดแทนยาบ้า” โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านยาเสพติด จากหน่วยงานภาคี จากหลายด้าน ทั้งด้านเภสัชกรรม ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้านนโยบายยาเสพติด ด้านวิชาการ และได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้ดำเนินการประชุม และหลังจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ส. จะนำผลการสรุปการประชุมข้อเสนอในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการผลิต หรือพัฒนายาทดแทนยาบ้า ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น