จ.ตาก นายอำเภอพบพระ เปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

จ.ตาก นายอำเภอพบพระ เปิดงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอพบพระ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.67 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอพบพระ ประจำปี 2567
20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม.แห่งชาติ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยโดยได้ดำเนินการจัดงานครั้งแรกขึ้นตั้งแต่ปี 2537

ในการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอพบพระ ประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความสำคัญ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นในแต่ละสาขา และที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอพบพระ

ร่วมแสดงความคิดเห็น