มทร.ล้านนา ดึงโปรแกรม SAP Business One ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือบริษัท ศาลาแดง ดึงโปรแกรม SAP Business One ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา

วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัทศาลาแดง โดยนางวินิดา ธีระกิจมานันทชัย กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ ความสามารถของของบุคลากร และนักวิชาชีพนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม SAP Business One ที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้ ให้แก่นักศึกษา มีทักษะอันเป็นมาตรฐานด้านการศึกษาและวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของบุคลากร ให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มทร.ล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก และตาก และผู้เรียนในทุกพื้นที่จัดการศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ได้ลงมือฝึกฝน ทดลองจากประสบการณ์จริง การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย นักศึกษาได้เรียนรู้ในโปรแกรม SAP Business One มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และการร่วมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากลและจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ มทร.ล้านนา เป็นอย่างมาก เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของบริษัทศาลาแดงจะช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาและพัฒนาสู่การเป็นนักวิชาชีพที่มีมาตรฐานต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น