ปิดโครงการ Army youth summer camp 2024

ลุล่วง ราบรื่น จบภารกิจด้วยมิตรภาพและสายสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น Army youth summer camp 2024

ตามที่ มทบ.32 ได้ดำเนินโครงการ Army youth summer camp 2024 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ค่ายฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา และเครือข่ายเยาวชน ดำเนินกิจกรรม Army youth summer camp 2024 เยาวชนรุ่นใหม่ เรียน รู้ รักษ์ พัฒนาคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 เม.ย.67 ณ ค่ายฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง โดย การดำเนินการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกนั้น

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 เวลา 11.00 น. พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารที่ 32 เป็นประธานปิดโครงการ Army youth summer camp 2024 ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ซึ่งแสดงใหัเห็นถึงความพากเพียร มีระเบียบวินัย สำนึกความสำคัญของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความตระหนักรู้ เสียสละ โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อที่แฝงด้วยคำสอน ส่งผลให้เกิดประทับใจ ความรัก สามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรชุดครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอให้นำไปต่อยอดปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น